Balanta-Kentohe [ble]

ชื่อภาษา ISO: Balanta-Kentohe
รหัสภาษา ISO: ble
จำนวนประชากร: 444,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Balanta

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6000
รหัสสำเนียงของ ROD: 06000

ชื่ออื่นสำหรับ Balanta

Alante
Balanda
Balant
Balante
Balantz
Ballante
Belante
Brassa
Bulanda
Frase

พื้นที่ใช้ภาษา Balanta

Cape Verde
Guinea
Guinea-Bissau
Senegal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Balanta

C30481 Becoming a Friend of God

2. Balanta: de Fora

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1680
รหัสสำเนียงของ ROD: 01680

ชื่ออื่นสำหรับ Balanta: de Fora

Balanta: Fora
Balanta-Kentohe: Fora
Fora

พื้นที่ใช้ภาษา Balanta: de Fora

Guinea-Bissau

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Balanta: de Fora

C01540 พระคำแห่งชีวิต

3. Balanta: Mane

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1712
รหัสสำเนียงของ ROD: 01712

ชื่ออื่นสำหรับ Balanta: Mane

Mane

พื้นที่ใช้ภาษา Balanta: Mane

Guinea-Bissau

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Balanta: Mane

C01590 พระคำแห่งชีวิต

4. Balanta: Naga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1708
รหัสสำเนียงของ ROD: 01708

ชื่ออื่นสำหรับ Balanta: Naga

Balanta-Kentohe: Naga
de Naga
Naga

พื้นที่ใช้ภาษา Balanta: Naga

Guinea-Bissau

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Balanta: Naga

A35731 ข่าวประเสริฐ
C01541 พระคำแห่งชีวิต
A35650 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A35661 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A35670 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A35651 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A35681 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A35671 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A35680 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

5. Balanta: Quentohe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1677
รหัสสำเนียงของ ROD: 01677

ชื่ออื่นสำหรับ Balanta: Quentohe

Balanta: Kantohe
Balanta-Kentohe: Kantohe
Kantohe
Kentohe
Queuthoe

พื้นที่ใช้ภาษา Balanta: Quentohe

Gambia, The
Guinea-Bissau

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Balanta: Quentohe

A01591 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Balanta-Kentohe

Balanta, Kentohe; Balanta, Mane; Balanta, Naga; Balanta, Nyakra;