Mid-Southern Banda [bjo]

ชื่อภาษา ISO: Mid-Southern Banda
รหัสภาษา ISO: bjo
จำนวนประชากร: 102,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Banda, Mid-Southern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7659
รหัสสำเนียงของ ROD: 07659
จำนวนประชากร: 102,000

ชื่ออื่นสำหรับ Banda, Mid-Southern

Banda Central Sud

พื้นที่ใช้ภาษา Banda, Mid-Southern

Central African Republic
Congo, Democratic Republic of
South Sudan
Sudan

2. Banda, Mid-Southern: Bongo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7660
จำนวนประชากร: 102,000

ชื่ออื่นสำหรับ Banda, Mid-Southern: Bongo

Bongo

พื้นที่ใช้ภาษา Banda, Mid-Southern: Bongo

Central African Republic
Congo, Democratic Republic of
Sudan

3. Banda, Mid-Southern: Dukpu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7661
จำนวนประชากร: 102,000

ชื่ออื่นสำหรับ Banda, Mid-Southern: Dukpu

Dukpu

พื้นที่ใช้ภาษา Banda, Mid-Southern: Dukpu

Central African Republic
Congo, Democratic Republic of
Sudan

4. Banda, Mid-Southern: Wasa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7662
จำนวนประชากร: 102,000

ชื่ออื่นสำหรับ Banda, Mid-Southern: Wasa

Ouassa
Wasa

พื้นที่ใช้ภาษา Banda, Mid-Southern: Wasa

Central African Republic
Congo, Democratic Republic of
Sudan

5. Banda, Mid-Southern: Yakpa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1495
รหัสสำเนียงของ ROD: 01495

ชื่ออื่นสำหรับ Banda, Mid-Southern: Yakpa

Yakpa

พื้นที่ใช้ภาษา Banda, Mid-Southern: Yakpa

Central African Republic
Congo, Democratic Republic of
Sudan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Banda, Mid-Southern: Yakpa

C24941 พระคำแห่งชีวิต w/ LINGALA

People Groups who speak Mid-Southern Banda

Banda, Mid-Southern; Pygmy, Bayaka;