Bidyogo [bjg]

ชื่อภาษา ISO: Bidyogo
รหัสภาษา ISO: bjg
จำนวนประชากร: 32,400

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bidyogo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8131
จำนวนประชากร: 24,500

ชื่ออื่นสำหรับ Bidyogo

Bijago
Bijogo
Bijougot
Bijuga
Budjago
Bugago

พื้นที่ใช้ภาษา Bidyogo

Guinea-Bissau

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bidyogo

A64188 Forgiveness Through Jesus Christ

2. Bidyogo: Anhaqui

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20775

ชื่ออื่นสำหรับ Bidyogo: Anhaqui

Anhaki
Anhaqui

พื้นที่ใช้ภาษา Bidyogo: Anhaqui

Guinea-Bissau

3. Bijago: Bubaque

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1703
รหัสสำเนียงของ ROD: 01703

ชื่ออื่นสำหรับ Bijago: Bubaque

Bubaque
Kagbaaga

พื้นที่ใช้ภาษา Bijago: Bubaque

Guinea-Bissau

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bijago: Bubaque

A35740 ข่าวประเสริฐ
A35700 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A35690 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A35701 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A35710 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A35691 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A35721 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A35711 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A35720 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

4. Bijago: Canhabaque

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1704
รหัสสำเนียงของ ROD: 01704

ชื่ออื่นสำหรับ Bijago: Canhabaque

Bidyogo
Canhabaque

พื้นที่ใช้ภาษา Bijago: Canhabaque

Guinea-Bissau

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bijago: Canhabaque

C01570 พระคำแห่งชีวิต w/ BIJAGO: Bubaque

5. Bijago: Caravela

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1707
รหัสสำเนียงของ ROD: 01707

ชื่ออื่นสำหรับ Bijago: Caravela

Caravela

พื้นที่ใช้ภาษา Bijago: Caravela

Guinea-Bissau

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bijago: Caravela

C01480 พระคำแห่งชีวิต

6. Bijago: Uno-Orango

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1513
รหัสสำเนียงของ ROD: 01513

ชื่ออื่นสำหรับ Bijago: Uno-Orango

Bidyogo
Uno-Orango

พื้นที่ใช้ภาษา Bijago: Uno-Orango

Guinea-Bissau

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bijago: Uno-Orango

C01481 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Bidyogo

Bijogo;