Biao-Jiao Mien [bje]

ชื่อภาษา ISO: Biao-Jiao Mien
รหัสภาษา ISO: bje
จำนวนประชากร: 96,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Biao-Jiao Mien

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8106
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Biao-Jiao Mien

Biao Chao
Byau Min
标藻语
標藻語

พื้นที่ใช้ภาษา Biao-Jiao Mien

China

2. Biao-Jiao Mien: Jiaogong Mian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8108
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Biao-Jiao Mien: Jiaogong Mian

Chao Kong Meng
Jiaogong Mian
Mien: Jiaogong
Shikou

พื้นที่ใช้ภาษา Biao-Jiao Mien: Jiaogong Mian

China

3. Tuyao: Bama Dongsan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4975
รหัสสำเนียงของ ROD: 04975

ชื่ออื่นสำหรับ Tuyao: Bama Dongsan

Bama Dongsan
与敏
與敏

พื้นที่ใช้ภาษา Tuyao: Bama Dongsan

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tuyao: Bama Dongsan

C28311 Becoming a Friend of God

People Groups who speak Biao-Jiao Mien

Ao Biao; Biao-Jiao Mien; Biaomin, Shikou;