Kol (Cameroon) [biw]

ชื่อภาษา ISO: Kol (Cameroon)
รหัสภาษา ISO: biw
จำนวนประชากร: 12,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kol Bikele

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12134
จำนวนประชากร: 4,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kol Bikele

Bikele
Kol: Bikele [Cameroon]

พื้นที่ใช้ภาษา Kol Bikele

Cameroon

2. Kol Nord

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12136
จำนวนประชากร: 4,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kol Nord

Kol: North [Cameroon]
North

พื้นที่ใช้ภาษา Kol Nord

Cameroon

3. Kol Sud

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12137
จำนวนประชากร: 4,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kol Sud

Kol: South [Cameroon]
South

พื้นที่ใช้ภาษา Kol Sud

Cameroon

People Groups who speak Kol (Cameroon)

Bikele-Bikay;