Bisorio [bir]

ชื่อภาษา ISO: Bisorio
รหัสภาษา ISO: bir
จำนวนประชากร: 250

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bisorio

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8180
จำนวนประชากร: 230

ชื่ออื่นสำหรับ Bisorio

Iniai
Inyai-Gadio-Bisorio

พื้นที่ใช้ภาษา Bisorio

Papua New Guinea

2. Bisorio: Pikaru

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8181
จำนวนประชากร: 230

ชื่ออื่นสำหรับ Bisorio: Pikaru

Bikaru
Pikaru

พื้นที่ใช้ภาษา Bisorio: Pikaru

Papua New Guinea

People Groups who speak Bisorio

Bisorio;