Bangandu [bgf]

ชื่อภาษา ISO: Bangandu
รหัสภาษา ISO: bgf
จำนวนประชากร: 2,700

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bangandu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7721
จำนวนประชากร: 2,700

ชื่ออื่นสำหรับ Bangandu

Bagando
Bangando
Bangantu
Southern Bangantu

พื้นที่ใช้ภาษา Bangandu

Cameroon
Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bangandu

A37341 พระคำแห่งชีวิต

2. Bangandu: Baagato

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7722
จำนวนประชากร: 2,700

ชื่ออื่นสำหรับ Bangandu: Baagato

Baagato

พื้นที่ใช้ภาษา Bangandu: Baagato

Cameroon
Congo, Republic of the

3. Bangandu: North Bangato

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7723
จำนวนประชากร: 2,700

ชื่ออื่นสำหรับ Bangandu: North Bangato

North Bangato

พื้นที่ใช้ภาษา Bangandu: North Bangato

Cameroon
Congo, Republic of the

People Groups who speak Bangandu

Bangando;