Bafut [bfd]

ชื่อภาษา ISO: Bafut
รหัสภาษา ISO: bfd
จำนวนประชากร: 100,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bafut

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2600

ชื่ออื่นสำหรับ Bafut

Bafut: Bafut
Befe
Bufe
Bufu
Fu
Fut

พื้นที่ใช้ภาษา Bafut

Cameroon

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bafut

A64533 ข่าวประเสริฐ
C06190 พระคำแห่งชีวิต

2. Bafut: Buwi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6219
รหัสสำเนียงของ ROD: 06219
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15

ชื่ออื่นสำหรับ Bafut: Buwi

Buwi

พื้นที่ใช้ภาษา Bafut: Buwi

Cameroon

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bafut: Buwi

C32001 Becoming a Friend of God

3. Bazi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2646
รหัสสำเนียงของ ROD: 02646

ชื่ออื่นสำหรับ Bazi

Bafut: Beba'
Bana

พื้นที่ใช้ภาษา Bazi

Cameroon

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bazi

C15700 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Bafut

Fut;