Bemba (Zambia) [bem]

ชื่อภาษา ISO: Bemba (Zambia)
รหัสภาษา ISO: bem
จำนวนประชากร: 4,100,000

จีอาร์เอ็นมี 14 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bemba: Chishinga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7941
จำนวนประชากร: 2,150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bemba: Chishinga

Chishinga

พื้นที่ใช้ภาษา Bemba: Chishinga

Congo, Democratic Republic of
Congo, Republic of the
Zambia

2. Bemba: Kabende

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7942
จำนวนประชากร: 2,150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bemba: Kabende

Kabende

พื้นที่ใช้ภาษา Bemba: Kabende

Congo, Democratic Republic of
Zambia

3. Bemba: Lembue

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7943
จำนวนประชากร: 2,150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bemba: Lembue

Lembue

พื้นที่ใช้ภาษา Bemba: Lembue

Congo, Democratic Republic of
Zambia

4. Bemba: Lomotua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7944
จำนวนประชากร: 2,150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bemba: Lomotua

Lomotua
Lomotwa

พื้นที่ใช้ภาษา Bemba: Lomotua

Congo, Democratic Republic of
Zambia

5. Bemba: Luunda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7945
จำนวนประชากร: 2,150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bemba: Luunda

Luapula
Luunda

พื้นที่ใช้ภาษา Bemba: Luunda

Congo, Democratic Republic of
Zambia

6. Bemba: Mukulu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7946
จำนวนประชากร: 2,150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bemba: Mukulu

Mukulu

พื้นที่ใช้ภาษา Bemba: Mukulu

Congo, Democratic Republic of
Zambia

7. Bemba: Ngoma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7947
จำนวนประชากร: 2,150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bemba: Ngoma

Ngoma

พื้นที่ใช้ภาษา Bemba: Ngoma

Congo, Democratic Republic of
Zambia

8. Bemba: Ng'umbo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7948
จำนวนประชากร: 2,150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bemba: Ng'umbo

Ng'umbo

พื้นที่ใช้ภาษา Bemba: Ng'umbo

Congo, Democratic Republic of
Zambia

9. Bemba: Nwesi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7949
จำนวนประชากร: 2,150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bemba: Nwesi

Nwesi

พื้นที่ใช้ภาษา Bemba: Nwesi

Congo, Democratic Republic of
Zambia

10. Bemba: Shila

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7950
จำนวนประชากร: 2,150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bemba: Shila

Shila

พื้นที่ใช้ภาษา Bemba: Shila

Congo, Democratic Republic of
Zambia

11. Bemba: Town Bemba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7951
จำนวนประชากร: 2,150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bemba: Town Bemba

Town Bemba

พื้นที่ใช้ภาษา Bemba: Town Bemba

Zambia

12. Bemba: Twa Of Bangweulu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7952
จำนวนประชากร: 2,150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bemba: Twa Of Bangweulu

Twa Of Bangweulu

พื้นที่ใช้ภาษา Bemba: Twa Of Bangweulu

Congo, Democratic Republic of
Zambia

13. Bemba: Unga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7953
จำนวนประชากร: 2,150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bemba: Unga

Unga

พื้นที่ใช้ภาษา Bemba: Unga

Congo, Democratic Republic of
Zambia

14. Icibemba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 140

ชื่ออื่นสำหรับ Icibemba

Bamba
Bemba
Chibemba
Chiwemba
ichibemba
Ichibemba
Wemba

พื้นที่ใช้ภาษา Icibemba

Botswana
Congo, Democratic Republic of
Malawi
Tanzania
Zambia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Icibemba

A18420 ข่าวประเสริฐ
A01860 พระคำแห่งชีวิต
A81736 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A81732 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A81737 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A81738 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A81733 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A81741 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A81739 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A81740 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A82241 Christian เพลง

People Groups who speak Bemba (Zambia)

Bemba; Cishinga; Coloured; Kabende; Lunda, Luapula; Mukulu; Ng'umbo; Unga;