Bokoto [bdt]

ชื่อภาษา ISO: Bokoto
รหัสภาษา ISO: bdt
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Gbaya (Central African Republic)
จำนวนประชากร: 130,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bokoto

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8244
จำนวนประชากร: 130,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bokoto

Bogodo
Bogoto
Bokodo
Bokoto: Bokoto
Bokpoto

พื้นที่ใช้ภาษา Bokoto

Central African Republic

2. Bokoto: Bokpan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8245
จำนวนประชากร: 130,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bokoto: Bokpan

Bokpan

พื้นที่ใช้ภาษา Bokoto: Bokpan

Central African Republic

3. Bokoto: Gbaya Of Boda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8246
จำนวนประชากร: 130,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bokoto: Gbaya Of Boda

Gbaya de Boda
Gbaya Of Boda

พื้นที่ใช้ภาษา Bokoto: Gbaya Of Boda

Central African Republic

People Groups who speak Bokoto

Bokoto;