Awad Bing [bcu]

ชื่อภาษา ISO: Awad Bing
รหัสภาษา ISO: bcu
จำนวนประชากร: 1,450

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Awad Bing: Biliau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 615

ชื่ออื่นสำหรับ Awad Bing: Biliau

Awad Gey
Biliau
Bing
Samang
Semang
Sengam

พื้นที่ใช้ภาษา Awad Bing: Biliau

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Awad Bing: Biliau

C09650 พระคำแห่งชีวิต

2. Awad Bing: Galeg

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7383
จำนวนประชากร: 700

ชื่ออื่นสำหรับ Awad Bing: Galeg

Galeg

พื้นที่ใช้ภาษา Awad Bing: Galeg

Papua New Guinea

3. Awad Bing: Suit

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7384
จำนวนประชากร: 700

ชื่ออื่นสำหรับ Awad Bing: Suit

Suit

พื้นที่ใช้ภาษา Awad Bing: Suit

Papua New Guinea

4. Awad Bing: Yamai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7385
จำนวนประชากร: 700

ชื่ออื่นสำหรับ Awad Bing: Yamai

Yamai

พื้นที่ใช้ภาษา Awad Bing: Yamai

Papua New Guinea

People Groups who speak Awad Bing

Biliau;