Southern Balochi [bcc]

ชื่อภาษา ISO: Southern Balochi
รหัสภาษา ISO: bcc
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Baluchi
จำนวนประชากร: 3,405,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Balochi, Southern: Barahuwi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7619
จำนวนประชากร: 3,400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Balochi, Southern: Barahuwi

Barahuwi

พื้นที่ใช้ภาษา Balochi, Southern: Barahuwi

Iran
Oman
Pakistan
United Arab Emirates

2. Balochi, Southern: Bashgaadi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7620
จำนวนประชากร: 3,400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Balochi, Southern: Bashgaadi

Bashgaadi

พื้นที่ใช้ภาษา Balochi, Southern: Bashgaadi

Iran
Oman
Pakistan
United Arab Emirates

3. Balochi, Southern: Coastal Balochi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7621
จำนวนประชากร: 3,400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Balochi, Southern: Coastal Balochi

Coastal Balochi

พื้นที่ใช้ภาษา Balochi, Southern: Coastal Balochi

Iran
Oman
Pakistan
United Arab Emirates

4. Balochi, Southern: Huuti

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7622
จำนวนประชากร: 3,400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Balochi, Southern: Huuti

Huuti

พื้นที่ใช้ภาษา Balochi, Southern: Huuti

Iran
Oman
Pakistan
United Arab Emirates

5. Balochi, Southern: Kechi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7623
จำนวนประชากร: 3,400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Balochi, Southern: Kechi

Kechi

พื้นที่ใช้ภาษา Balochi, Southern: Kechi

Iran
Oman
Pakistan
United Arab Emirates

6. Baluchi Makrani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3564
รหัสสำเนียงของ ROD: 03564

ชื่ออื่นสำหรับ Baluchi Makrani

Balochi, Southern: Makrani
Baluchi, Southern: Makrani
Makrani
بلوچی جنوبی
مَکرانی

พื้นที่ใช้ภาษา Baluchi Makrani

Iran
Oman
Pakistan
United Arab Emirates

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Baluchi Makrani

A64471 ข่าวประเสริฐ
A10221 พระคำแห่งชีวิต

7. Baluchi: Rind

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4502
รหัสสำเนียงของ ROD: 04502
จำนวนประชากร: 3,200,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Baluchi: Rind

Balochi, Southern
Baloci
Baluchi: Pakistan
Baluci
Makrani
Rind
بلچي

พื้นที่ใช้ภาษา Baluchi: Rind

Iran
Oman
Pakistan
United Arab Emirates

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Baluchi: Rind

A74504 พระคัมภีร์
A74505 ข่าวประเสริฐ
A63625 พระคัมภีร์ 2
C78130 Luke 1-8
C78132 Luke 18-24
C78131 Luke 9-17

People Groups who speak Southern Balochi

Baloch, Chandia; Baloch, Gopang; Baloch, Hot; Baloch, Jatoi; Baloch, Korai; Baloch, Makrai; Baloch, Southern;