Central Bai [bca]

ชื่อภาษา ISO: Central Bai
รหัสภาษา ISO: bca
จำนวนประชากร: 800,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6348
รหัสสำเนียงของ ROD: 06348
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 90

ชื่ออื่นสำหรับ Bai

Baï
Labbu
Leme
Minchia
Minjia
Minkia
Nama
Pai
白語
白语

พื้นที่ใช้ภาษา Bai

China

2. Bai: Jianchuan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7542
จำนวนประชากร: 900,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bai: Jianchuan

Jianchuan
白:剑川
白:劍川

พื้นที่ใช้ภาษา Bai: Jianchuan

China

3. Bai: Kuyao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6161
รหัสสำเนียงของ ROD: 06161

ชื่ออื่นสำหรับ Bai: Kuyao

白: 裤瑶
白: 褲瑤

พื้นที่ใช้ภาษา Bai: Kuyao

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bai: Kuyao

A29601 พระคำแห่งชีวิต

4. Minjia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22365
รหัสสำเนียงของ ROD: 22365
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Minjia

Bai: Majia
Bai: Manjia
Minjia Hwa
Minjia: Minjiaren
Minjiaren

พื้นที่ใช้ภาษา Minjia

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Minjia

A64844 ข่าวประเสริฐ

5. Yi: Bai: Luquan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20159

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Bai: Luquan

China

People Groups who speak Central Bai

Bei;