Northern Bobo Madaré [bbo]

ชื่อภาษา ISO: Northern Bobo Madaré
รหัสภาษา ISO: bbo
จำนวนประชากร: 60,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bobo Fing: Ouroue

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3016
รหัสสำเนียงของ ROD: 03016

ชื่ออื่นสำหรับ Bobo Fing: Ouroue

Black Bobo
Bobo Madare, Northern: Ouroue
Ouroue

พื้นที่ใช้ภาษา Bobo Fing: Ouroue

Burkina Faso
Mali

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bobo Fing: Ouroue

A37711 ข่าวประเสริฐ
C09120 พระคำแห่งชีวิต

2. Konabere: Jere

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8210
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Konabere: Jere

Jèrè
Konabere: Jèrè

พื้นที่ใช้ภาษา Konabere: Jere

Burkina Faso
Central African Republic
Mali

3. Konabere: Kukoma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8211
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Konabere: Kukoma

Koma
Kukoma

พื้นที่ใช้ภาษา Konabere: Kukoma

Burkina Faso
Mali

4. Konabere: Kure

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8212
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Konabere: Kure

Kure

พื้นที่ใช้ภาษา Konabere: Kure

Burkina Faso
Mali

5. Konabere: Sankuma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8213
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Konabere: Sankuma

Sankuma
Sarokama

พื้นที่ใช้ภาษา Konabere: Sankuma

Burkina Faso
Mali

6. Konabere: Tankri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8216
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Konabere: Tankri

Tankri

พื้นที่ใช้ภาษา Konabere: Tankri

Burkina Faso
Mali

7. Konabere: Yaba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8218
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Konabere: Yaba

Yaba

พื้นที่ใช้ภาษา Konabere: Yaba

Burkina Faso
Mali

People Groups who speak Northern Bobo Madaré

Bobo Fing;