Awa (Papua New Guinea) [awb]

ชื่อภาษา ISO: Awa (Papua New Guinea)
รหัสภาษา ISO: awb
จำนวนประชากร: 2,050

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Awa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3097
รหัสสำเนียงของ ROD: 03097

ชื่ออื่นสำหรับ Awa

Awa Group
Awa: Tahnsunah
Mobuta
Tahnsunah

พื้นที่ใช้ภาษา Awa

Papua New Guinea

2. Awa: Elakia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20961
รหัสสำเนียงของ ROD: 20961

ชื่ออื่นสำหรับ Awa: Elakia

Ilakia

พื้นที่ใช้ภาษา Awa: Elakia

Papua New Guinea

3. Awa: Northeast Awa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7381
จำนวนประชากร: 1,790

ชื่ออื่นสำหรับ Awa: Northeast Awa

Northeast Awa

พื้นที่ใช้ภาษา Awa: Northeast Awa

Papua New Guinea

4. Awa: Southern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20963
รหัสสำเนียงของ ROD: 20963

ชื่ออื่นสำหรับ Awa: Southern

South

พื้นที่ใช้ภาษา Awa: Southern

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Awa: Southern

C23411 พระคำแห่งชีวิต

5. Awa: Taunah

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20962
รหัสสำเนียงของ ROD: 20962

ชื่ออื่นสำหรับ Awa: Taunah

Taunah

พื้นที่ใช้ภาษา Awa: Taunah

Papua New Guinea

People Groups who speak Awa (Papua New Guinea)

Awa;