Waimiri-Atroari [atr]

ชื่อภาษา ISO: Waimiri-Atroari
รหัสภาษา ISO: atr
จำนวนประชากร: 1,100

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Waimiri-Atroari: Atruahi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20765

ชื่ออื่นสำหรับ Waimiri-Atroari: Atruahi

Atruahi
Waimiri-Atroarí: Atruahi

พื้นที่ใช้ภาษา Waimiri-Atroari: Atruahi

Brazil

2. Waimiri-Atroarí: Jawaperi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7330
จำนวนประชากร: 350

ชื่ออื่นสำหรับ Waimiri-Atroarí: Jawaperi

Atruahi: Jawaperi
Jawaperi
Waimiri-Atroari: Jawaperi
Waimiri-Atroarí: Jawaperi
Yauaperi

พื้นที่ใช้ภาษา Waimiri-Atroarí: Jawaperi

Brazil

3. Waimiri-Atroarí: Waimirí

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7331
จำนวนประชากร: 350

ชื่ออื่นสำหรับ Waimiri-Atroarí: Waimirí

Atruahi: Waimiri
Atruahi: Waimirí
Uaimiri
Uaimirí
Wahmiri
Wahmirí
Waimirí
Waimiri-Atroari: Waimiri
Waimiri-Atroarí: Waimirí

พื้นที่ใช้ภาษา Waimiri-Atroarí: Waimirí

Brazil

People Groups who speak Waimiri-Atroari

Waimiri-Atroari;