Zaiwa [atb]

ชื่อภาษา ISO: Zaiwa
รหัสภาษา ISO: atb
จำนวนประชากร: 110,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Zaiwa: Kachin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1176
รหัสสำเนียงของ ROD: 01176
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Zaiwa: Kachin

Aci
Aji
Atshi
Atsi
Atsi-Maru
Atzi
Azi
Szi
Tsaiwa
Xiaoshanhua
Zaiwa
Zi
Зайва
載瓦
載瓦語
载瓦
载瓦语

พื้นที่ใช้ภาษา Zaiwa: Kachin

China
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zaiwa: Kachin

A80862 ข่าวประเสริฐ
C06820 พระคำแห่งชีวิต

2. Zaiwa: Yunnan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22666
รหัสสำเนียงของ ROD: 22666
จำนวนประชากร: 80,000

พื้นที่ใช้ภาษา Zaiwa: Yunnan

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zaiwa: Yunnan

A32060 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Zaiwa

Zaiwa, Atsi;