Casuarina Coast Asmat [asc]

ชื่อภาษา ISO: Casuarina Coast Asmat
รหัสภาษา ISO: asc
จำนวนประชากร: 9,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Asmat, Casuarina Coast

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7282
จำนวนประชากร: 9,000

ชื่ออื่นสำหรับ Asmat, Casuarina Coast

Kaweinag

พื้นที่ใช้ภาษา Asmat, Casuarina Coast

Indonesia

2. Asmat, Casuarina Coast: Matia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7283
จำนวนประชากร: 9,000

ชื่ออื่นสำหรับ Asmat, Casuarina Coast: Matia

Matia

พื้นที่ใช้ภาษา Asmat, Casuarina Coast: Matia

Indonesia

3. Asmat, Casuarina Coast: Sapan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7284
จำนวนประชากร: 9,000

ชื่ออื่นสำหรับ Asmat, Casuarina Coast: Sapan

Safan
Sapan

พื้นที่ใช้ภาษา Asmat, Casuarina Coast: Sapan

Indonesia

4. Asmat: Manep

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1502
รหัสสำเนียงของ ROD: 01502

ชื่ออื่นสำหรับ Asmat: Manep

Asmat: Central: Manep
Asmat: Keenok
Asmat: Northern
Asmat: Tjipawer
Matia?
Tjipawer

พื้นที่ใช้ภาษา Asmat: Manep

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Asmat: Manep

C15790 พระคำแห่งชีวิต
C18460 ข่าวประเสริฐ w/ ASMAT เพลง

5. Asmat: Saman

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4111
รหัสสำเนียงของ ROD: 04111

ชื่ออื่นสำหรับ Asmat: Saman

Asmat, Casuarina Coast
Asmat: Kaweinag
Sapan

พื้นที่ใช้ภาษา Asmat: Saman

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Asmat: Saman

C18461 ข่าวประเสริฐ

6. Asmat: Shuwru

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1514
รหัสสำเนียงของ ROD: 01514

ชื่ออื่นสำหรับ Asmat: Shuwru

Shuwru

พื้นที่ใช้ภาษา Asmat: Shuwru

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Asmat: Shuwru

C15801 พระคำแห่งชีวิต w/ ASMAT: Ajam

7. Asmat: Waganu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4231
รหัสสำเนียงของ ROD: 04231

ชื่ออื่นสำหรับ Asmat: Waganu

Asmat: Waguna
Waganu

พื้นที่ใช้ภาษา Asmat: Waganu

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Asmat: Waganu

C75329 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Casuarina Coast Asmat

Asmat, Casuarina Coast;