Aruá (Rodonia State) [arx]

ชื่อภาษา ISO: Aruá (Rodonia State)
รหัสภาษา ISO: arx
จำนวนประชากร: 12

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Arua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7256
รหัสสำเนียงของ ROD: 07256
จำนวนประชากร: 45

ชื่ออื่นสำหรับ Arua

Aruá

พื้นที่ใช้ภาษา Arua

Brazil

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Arua

A63700 Música Cristo [เพลง- Come We Will See Jesus]

2. Arua: Arua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7257
จำนวนประชากร: 12

พื้นที่ใช้ภาษา Arua: Arua

Brazil

People Groups who speak Aruá (Rodonia State)

Arua;