Apma [app]

ชื่อภาษา ISO: Apma
รหัสภาษา ISO: app
จำนวนประชากร: 7,800

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Apma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2240

ชื่ออื่นสำหรับ Apma

Central Raga
Melsisi
Quatnapni
Raga: Central
Апма

พื้นที่ใช้ภาษา Apma

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Apma

C04460 พระคำแห่งชีวิต 1
A23861 พระคำแห่งชีวิต 2
A65358 Envaawoonan [Genesis 1-12:9]

2. Apma: Bwatnapni

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7061
จำนวนประชากร: 4,500

ชื่ออื่นสำหรับ Apma: Bwatnapni

Bwatnapni

พื้นที่ใช้ภาษา Apma: Bwatnapni

Vanuatu

3. Apma: Loltong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7062
จำนวนประชากร: 4,500

ชื่ออื่นสำหรับ Apma: Loltong

Loltong

พื้นที่ใช้ภาษา Apma: Loltong

Vanuatu

4. Apma: Melsisi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7063
จำนวนประชากร: 4,500

ชื่ออื่นสำหรับ Apma: Melsisi

Melsisi

พื้นที่ใช้ภาษา Apma: Melsisi

Vanuatu

5. Apma: Suru-bo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7064
จำนวนประชากร: 4,500

ชื่ออื่นสำหรับ Apma: Suru-bo

Suru-bo

พื้นที่ใช้ภาษา Apma: Suru-bo

Vanuatu

6. Apma: Suru-marani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7065
จำนวนประชากร: 4,500

ชื่ออื่นสำหรับ Apma: Suru-marani

Suru-marani

พื้นที่ใช้ภาษา Apma: Suru-marani

Vanuatu

People Groups who speak Apma

Raga, Central;