Sa'a [apb]

ชื่อภาษา ISO: Sa'a
รหัสภาษา ISO: apb
จำนวนประชากร: 11,500

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Korutalau Group

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3631
รหัสสำเนียงของ ROD: 03631

ชื่ออื่นสำหรับ Korutalau Group

Korutalau: Louatowa
Korutalau: Meimei
Korutalau: Paina
Korutalau: Veniusu-Baini
Korutalau: Veniusu-Iunu
Louatowa
Ueniusu-Baina
Ueniusu-Iunu

พื้นที่ใช้ภาษา Korutalau Group

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Korutalau Group

C80053 พระคำแห่งชีวิต

2. Sa'a

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3660

ชื่ออื่นสำหรับ Sa'a

Са'А

พื้นที่ใช้ภาษา Sa'a

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sa'a

C18140 พระคำแห่งชีวิต

3. Sa'a: Ulawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3671
รหัสสำเนียงของ ROD: 03671

ชื่ออื่นสำหรับ Sa'a: Ulawa

Ulawa

พื้นที่ใช้ภาษา Sa'a: Ulawa

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sa'a: Ulawa

C24731 พระคำแห่งชีวิต
A80180 ข่าวประเสริฐ 1-21

4. Ugi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3670

ชื่ออื่นสำหรับ Ugi

Sa'a: Ugi
Sa'a: Uki Ni Masi

พื้นที่ใช้ภาษา Ugi

Solomon Islands

People Groups who speak Sa'a

Saa, South Malaita;