Obolo [ann]

ชื่อภาษา ISO: Obolo
รหัสภาษา ISO: ann
จำนวนประชากร: 250,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Obolo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2358

ชื่ออื่นสำหรับ Obolo

Andone
Andoni
Andonni
Оболо

พื้นที่ใช้ภาษา Obolo

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Obolo

C14711 พระคำแห่งชีวิต

2. Obolo: Ataba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15221
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Obolo: Ataba

Ataba

พื้นที่ใช้ภาษา Obolo: Ataba

Nigeria

3. Obolo: Ibot Obolo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15222
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Obolo: Ibot Obolo

Ibot Obolo

พื้นที่ใช้ภาษา Obolo: Ibot Obolo

Nigeria

4. Obolo: Ngo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15223
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Obolo: Ngo

Ngo

พื้นที่ใช้ภาษา Obolo: Ngo

Nigeria

5. Obolo: Okoroete

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15224
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Obolo: Okoroete

Okoroete

พื้นที่ใช้ภาษา Obolo: Okoroete

Nigeria

6. Obolo: Unyeada

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15225
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Obolo: Unyeada

Unyeada

พื้นที่ใช้ภาษา Obolo: Unyeada

Nigeria

People Groups who speak Obolo

Obolo;