Anmatyerre [amx]

ชื่อภาษา ISO: Anmatyerre
รหัสภาษา ISO: amx
จำนวนประชากร: 1,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Anmatyerre

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7026
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ Anmatyerre

Anmatjirra
Анматьерре

พื้นที่ใช้ภาษา Anmatyerre

Australia

2. Anmatyerre: Eastern Anmatyerre

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7027
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ Anmatyerre: Eastern Anmatyerre

Eastern Anmatyerre

พื้นที่ใช้ภาษา Anmatyerre: Eastern Anmatyerre

Australia

3. Anmatyerre: Western Anmatyerre

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7028
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ Anmatyerre: Western Anmatyerre

Kalenthelkwe
Kelentheyewelrere
Kelenthwelkere
Western Anmatyerre

พื้นที่ใช้ภาษา Anmatyerre: Western Anmatyerre

Australia

People Groups who speak Anmatyerre

Anmatjirra;