Amarakaeri [amr]

ชื่อภาษา ISO: Amarakaeri
รหัสภาษา ISO: amr
จำนวนประชากร: 500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Harakmbut

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6420
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 5

ชื่ออื่นสำหรับ Harakmbut

Amaracaire (derogatory name)
Amarakaeri (derogatory name)
Amarakaire (derogatory name)
Mashco (derogatory name)

พื้นที่ใช้ภาษา Harakmbut

Peru

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Harakmbut

C33450 ข่าวประเสริฐ
A78465 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Kisambaeri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6930
จำนวนประชากร: 500

พื้นที่ใช้ภาษา Kisambaeri

Peru

People Groups who speak Amarakaeri

Amarakaire;