Alune [alp]

ชื่อภาษา ISO: Alune
รหัสภาษา ISO: alp
จำนวนประชากร: 17,200

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Alune

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4656

ชื่ออื่นสำหรับ Alune

Patasiwa Alfoeren
Patasiwa Alfoersin
Sapalewa
Алуне

พื้นที่ใช้ภาษา Alune

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Alune

C84001 Mark 1:1 - 7:30
C84003 Mark 13:25 - 16:20
C84002 Mark 7:31 - 13:24

2. Alune: Central East Alune

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6901
จำนวนประชากร: 13,000

ชื่ออื่นสำหรับ Alune: Central East Alune

Buriah-Weth-Laturake
Central East Alune

พื้นที่ใช้ภาษา Alune: Central East Alune

Indonesia

3. Alune: Central West Alune

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6902
จำนวนประชากร: 13,000

ชื่ออื่นสำหรับ Alune: Central West Alune

Central West Alune
Niniari-Piru-Riring-Lumoli

พื้นที่ใช้ภาษา Alune: Central West Alune

Indonesia

4. Alune: Kairatu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6903
จำนวนประชากร: 13,000

ชื่ออื่นสำหรับ Alune: Kairatu

Kairatu

พื้นที่ใช้ภาษา Alune: Kairatu

Indonesia

5. Alune: North Coastal Alune

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6904
จำนวนประชากร: 13,000

ชื่ออื่นสำหรับ Alune: North Coastal Alune

Nikulkan-Murnaten-Wakolo
North Coastal Alune

พื้นที่ใช้ภาษา Alune: North Coastal Alune

Indonesia

6. Alune: South Alune

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6905
จำนวนประชากร: 13,000

ชื่ออื่นสำหรับ Alune: South Alune

Rambatu-Manussa-Rumberu
South Alune

พื้นที่ใช้ภาษา Alune: South Alune

Indonesia

People Groups who speak Alune

Alune;