Larike-Wakasihu [alo]

ชื่อภาษา ISO: Larike-Wakasihu
รหัสภาษา ISO: alo
จำนวนประชากร: 12,600

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Larike-Wakasihu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12771
จำนวนประชากร: 12,557

ชื่ออื่นสำหรับ Larike-Wakasihu

Ларике-Вакасиху

พื้นที่ใช้ภาษา Larike-Wakasihu

Indonesia

2. Larike-Wakasihu: Allang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12772
จำนวนประชากร: 12,557

ชื่ออื่นสำหรับ Larike-Wakasihu: Allang

Allang

พื้นที่ใช้ภาษา Larike-Wakasihu: Allang

Indonesia
Korea, South

3. Larike-Wakasihu: Larike

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12773
จำนวนประชากร: 12,557

ชื่ออื่นสำหรับ Larike-Wakasihu: Larike

Larike

พื้นที่ใช้ภาษา Larike-Wakasihu: Larike

Indonesia

4. Larike-Wakasihu: Wakasihu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12774
จำนวนประชากร: 12,557

ชื่ออื่นสำหรับ Larike-Wakasihu: Wakasihu

Wakasihu

พื้นที่ใช้ภาษา Larike-Wakasihu: Wakasihu

Indonesia

People Groups who speak Larike-Wakasihu

Larike-Wakasihu;