Siwu [akp]

ชื่อภาษา ISO: Siwu
รหัสภาษา ISO: akp
จำนวนประชากร: 27,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Akpafu-Lolobi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4728
รหัสสำเนียงของ ROD: 04728

ชื่ออื่นสำหรับ Akpafu-Lolobi

Kawu
Lolobi-Akpafu
Siwu
Siwusi

พื้นที่ใช้ภาษา Akpafu-Lolobi

Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Akpafu-Lolobi

A28740 พระคำแห่งชีวิต

2. Siwu: Akpafu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16774
จำนวนประชากร: 16,100

ชื่ออื่นสำหรับ Siwu: Akpafu

Akpafu

พื้นที่ใช้ภาษา Siwu: Akpafu

Ghana

3. Siwu: Lolobi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16775
จำนวนประชากร: 16,100

ชื่ออื่นสำหรับ Siwu: Lolobi

Lolobi

พื้นที่ใช้ภาษา Siwu: Lolobi

Ghana

People Groups who speak Siwu

Akpafu;