Adele [ade]

ชื่อภาษา ISO: Adele
รหัสภาษา ISO: ade
จำนวนประชากร: 36,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Adele: Lower

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2996
รหัสสำเนียงของ ROD: 02996
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Adele: Lower

Adele: Lower Adele
Lower Adele

พื้นที่ใช้ภาษา Adele: Lower

Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Adele: Lower

C33641 ข่าวประเสริฐ
C33660 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C33650 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C33661 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C33670 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C33651 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C33681 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C33671 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C33680 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A29931 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Adele: Upper

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4919
รหัสสำเนียงของ ROD: 04919
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 6

ชื่ออื่นสำหรับ Adele: Upper

Adele: Upper Adele
Be dere: Upper
Bidire: Upper
Gadre: Upper
Gidire: Upper
Upper Adele

พื้นที่ใช้ภาษา Adele: Upper

Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Adele: Upper

A29930 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Adele

Lolo, Adele;