Adangme [ada]

ชื่อภาษา ISO: Adangme
รหัสภาษา ISO: ada
จำนวนประชากร: 800,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ada: Esse

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6150
รหัสสำเนียงของ ROD: 06150
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 16

ชื่ออื่นสำหรับ Ada: Esse

Ada
Adangme: Ada: Esse
Dangme
Dangme: Ada
Dangme: Ada: Esse

พื้นที่ใช้ภาษา Ada: Esse

Ghana
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ada: Esse

A32370 พระคำแห่งชีวิต

2. Adangme: Krobo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2253
รหัสสำเนียงของ ROD: 02253
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 65

ชื่ออื่นสำหรับ Adangme: Krobo

Accra
Acra
Amina
Ga-Adangme-Krobo: Krobo
Gain
Krobo
Manya
Yilo

พื้นที่ใช้ภาษา Adangme: Krobo

Ghana
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Adangme: Krobo

A01099 ข่าวประเสริฐ
A01100 พระคำแห่งชีวิต
C78057 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C78058 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A01098 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A01096 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A01097 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

3. Dangme: Gbugbla

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9107
จำนวนประชากร: 825,900

ชื่ออื่นสำหรับ Dangme: Gbugbla

Gbugbla

พื้นที่ใช้ภาษา Dangme: Gbugbla

Ghana
Togo

4. Dangme: Ningo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9108
จำนวนประชากร: 825,900

ชื่ออื่นสำหรับ Dangme: Ningo

Ningo

พื้นที่ใช้ภาษา Dangme: Ningo

Ghana
Togo

5. Dangme: Osu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9109
จำนวนประชากร: 825,900

ชื่ออื่นสำหรับ Dangme: Osu

Osu

พื้นที่ใช้ภาษา Dangme: Osu

Ghana
Togo

6. Dangme: Shai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9110
จำนวนประชากร: 825,900

ชื่ออื่นสำหรับ Dangme: Shai

Shai

พื้นที่ใช้ภาษา Dangme: Shai

Ghana
Togo

People Groups who speak Adangme

Dangme;