Aneme Wake [aby]

ชื่อภาษา ISO: Aneme Wake
รหัสภาษา ISO: aby
จำนวนประชากร: 1,150

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Aneme Wake

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6999
จำนวนประชากร: 650

ชื่ออื่นสำหรับ Aneme Wake

Abia
Abie
Анеме Ваке

พื้นที่ใช้ภาษา Aneme Wake

Papua New Guinea

2. Aneme Wake: Auwaka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7000
จำนวนประชากร: 200

ชื่ออื่นสำหรับ Aneme Wake: Auwaka

Auwaka

พื้นที่ใช้ภาษา Aneme Wake: Auwaka

Papua New Guinea

3. Aneme Wake: Buniabura

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7001
จำนวนประชากร: 200

ชื่ออื่นสำหรับ Aneme Wake: Buniabura

Buniabura

พื้นที่ใช้ภาษา Aneme Wake: Buniabura

Papua New Guinea

4. Aneme Wake: Doma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7002
จำนวนประชากร: 200

ชื่ออื่นสำหรับ Aneme Wake: Doma

Doma

พื้นที่ใช้ภาษา Aneme Wake: Doma

Papua New Guinea

5. Aneme Wake: Jari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7003
จำนวนประชากร: 200

ชื่ออื่นสำหรับ Aneme Wake: Jari

Jari

พื้นที่ใช้ภาษา Aneme Wake: Jari

Papua New Guinea

6. Aneme Wake: Mori

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7004
จำนวนประชากร: 200

ชื่ออื่นสำหรับ Aneme Wake: Mori

Mori

พื้นที่ใช้ภาษา Aneme Wake: Mori

Papua New Guinea

People Groups who speak Aneme Wake

Abie;