நற்செய்தி (Short) - Thai: Central

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

ஒலி-ஒளிகாட்சி வேதாகம பாடங்கள் 40 படங்களுடன் உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவரை வேதாகம மேலோட்டமும் கிறிஸ்தவ வாழ்கையின் போதனைகளும் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதை பற்றியும் கொண்டது

நிரலின் எண்: 74673
மொழியின் பெயர்: Thai: Central

நிரலின் கால அளவு: 22:28

รูปภาพที่ 1 ปฐมกาล [படங்கள் 1: In the Beginning]

0:52

1. รูปภาพที่ 1 ปฐมกาล [படங்கள் 1: In the Beginning]

รูปภาพที่ 2 พระคำของพระเจ้า [படங்கள் 2: The Word of God]

0:22

2. รูปภาพที่ 2 พระคำของพระเจ้า [படங்கள் 2: The Word of God]

รูปภาพที่ 3 การเนรมิตสร้าง [படங்கள் 3: Creation]

0:24

3. รูปภาพที่ 3 การเนรมิตสร้าง [படங்கள் 3: Creation]

รูปภาพที่ 4 มนุษย์คู่แรก [படங்கள் 4: Adam and Eve]

0:44

4. รูปภาพที่ 4 มนุษย์คู่แรก [படங்கள் 4: Adam and Eve]

รูปภาพที่ 5 คาอินกับอาแบล [படங்கள் 5: Cain and Abel]

0:32

5. รูปภาพที่ 5 คาอินกับอาแบล [படங்கள் 5: Cain and Abel]

รูปภาพที่ 6 เรือของโนอาห์ [படங்கள் 6: Noah's Ark]

0:29

6. รูปภาพที่ 6 เรือของโนอาห์ [படங்கள் 6: Noah's Ark]

รูปภาพที่ 7 น้ำท่วมโลก [படங்கள் 7: The Flood]

0:22

7. รูปภาพที่ 7 น้ำท่วมโลก [படங்கள் 7: The Flood]

รูปภาพที่ 8 อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

0:39

8. รูปภาพที่ 8 อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

รูปภาพที่ 9 โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

0:31

9. รูปภาพที่ 9 โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

รูปภาพที่ 10 พระบัญญัติสิบประการ [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

0:26

10. รูปภาพที่ 10 พระบัญญัติสิบประการ [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

รูปภาพที่ 11 การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

0:21

11. รูปภาพที่ 11 การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

รูปภาพที่ 12 พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้ [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

0:43

12. รูปภาพที่ 12 พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้ [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

รูปภาพที่ 13 กำเนิดพระเยซู [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

0:27

13. รูปภาพที่ 13 กำเนิดพระเยซู [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

รูปภาพที่ 14 พระเยซูเป็นพระอาจารย์ [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

0:30

14. รูปภาพที่ 14 พระเยซูเป็นพระอาจารย์ [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

รูปภาพที่ 15 พระเยซูทำการอัศจรรย์ [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

0:25

15. รูปภาพที่ 15 พระเยซูทำการอัศจรรย์ [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

รูปภาพที่ 16 พระเยซูทนทุกข์ [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

0:34

16. รูปภาพที่ 16 พระเยซูทนทุกข์ [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

รูปภาพที่ 17 พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

0:41

17. รูปภาพที่ 17 พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

รูปภาพที่ 18 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย [படங்கள் 18: The Resurrection]

0:37

18. รูปภาพที่ 18 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย [படங்கள் 18: The Resurrection]

รูปภาพที่ 19 โธมัสเชื่อ [படங்கள் 19: Thomas Believes]

0:38

19. รูปภาพที่ 19 โธมัสเชื่อ [படங்கள் 19: Thomas Believes]

รูปภาพที่ 20 การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ [படங்கள் 20: The Ascension]

0:38

20. รูปภาพที่ 20 การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ [படங்கள் 20: The Ascension]

รูปภาพที่ 21 ไม้กางเขนที่ว่างเปล่า [படங்கள் 21: The Empty Cross]

1:00

21. รูปภาพที่ 21 ไม้กางเขนที่ว่างเปล่า [படங்கள் 21: The Empty Cross]

รูปภาพที่ 22 สองทางเลือก [படங்கள் 22: The Two Roads]

0:42

22. รูปภาพที่ 22 สองทางเลือก [படங்கள் 22: The Two Roads]

รูปภาพที่ 23 บุตรของพระเจ้า [படங்கள் 23: God's Children]

0:53

23. รูปภาพที่ 23 บุตรของพระเจ้า [படங்கள் 23: God's Children]

รูปภาพที่ 24 การบังเกิดใหม่ [படங்கள் 24: Born Again]

0:31

24. รูปภาพที่ 24 การบังเกิดใหม่ [படங்கள் 24: Born Again]

รูปภาพที่ 25 การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

0:21

25. รูปภาพที่ 25 การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

รูปภาพที่ 26 เดินในความสว่าง [படங்கள் 26: Walking in the Light]

0:38

26. รูปภาพที่ 26 เดินในความสว่าง [படங்கள் 26: Walking in the Light]

รูปภาพที่ 27 คนใหม่ [படங்கள் 27: A New Person]

0:21

27. รูปภาพที่ 27 คนใหม่ [படங்கள் 27: A New Person]

รูปภาพที่ 28 ครอบครัวคริสเตียน [படங்கள் 28: The Christian Family]

0:23

28. รูปภาพที่ 28 ครอบครัวคริสเตียน [படங்கள் 28: The Christian Family]

รูปภาพที่ 29 จงรักศัตรูของท่าน [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

0:32

29. รูปภาพที่ 29 จงรักศัตรูของท่าน [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

รูปภาพที่ 30 พระเยซูเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

0:28

30. รูปภาพที่ 30 พระเยซูเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

รูปภาพที่ 31 ขับไล่วิญญาณชั่ว [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

0:36

31. รูปภาพที่ 31 ขับไล่วิญญาณชั่ว [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

รูปภาพที่ 32 สิ่งล่อใจ [படங்கள் 32: Temptation]

0:20

32. รูปภาพที่ 32 สิ่งล่อใจ [படங்கள் 32: Temptation]

รูปภาพที่ 33 ถ้าเราทำบาป [படங்கள் 33: If We Sin]

0:31

33. รูปภาพที่ 33 ถ้าเราทำบาป [படங்கள் 33: If We Sin]

รูปภาพที่ 34 ความเจ็บป่วย [படங்கள் 34: Sickness]

0:34

34. รูปภาพที่ 34 ความเจ็บป่วย [படங்கள் 34: Sickness]

รูปภาพที่ 35 ความตาย [படங்கள் 35: Death]

0:25

35. รูปภาพที่ 35 ความตาย [படங்கள் 35: Death]

รูปภาพที่ 36 ร่างกายของพระคริสต์ [படங்கள் 36: The Body of Christ]

0:31

36. รูปภาพที่ 36 ร่างกายของพระคริสต์ [படங்கள் 36: The Body of Christ]

รูปภาพที่ 37 การนมัสการพระเจ้า [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

1:01

37. รูปภาพที่ 37 การนมัสการพระเจ้า [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

รูปภาพที่ 38 พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

0:26

38. รูปภาพที่ 38 พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

รูปภาพที่ 39 ชีวิตที่เกิดผล [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

0:36

39. รูปภาพที่ 39 ชีวิตที่เกิดผล [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

รูปภาพที่ 40 การเป็นพยาน [படங்கள் 40: Witnessing]

0:25

40. รูปภาพที่ 40 การเป็นพยาน [படங்கள் 40: Witnessing]

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 1999 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

எங்கள் கேட்பொலி பதிவுகளைப் பற்றி

GRN கேட்பொலி வேதாகம பாடங்கள்,வேதாகம ஆய்வு கருவிகள்,சுவிசேஷ பாடல்கள்,mp3 கிறிஸ்தவ இசை, மற்றும் சுவிசேஷ செய்திகள் 6000 க்கும்மேற்பட்ட மொழிகளிலும் கிளை மொழிகளிலும் பெரும்பாலும் கணினியின் நேரடி தொடர்பில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.கிறிஸ்தவ அமைப்பு நிறுவனங்கள்,மற்றும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களுக்கும்,பிரபலமான இலவச mp3 களுடன் மற்றும் சுவிசேஷத்திற்கான விரிவுரைகள் சுவிசேஷ நோக்கத்திற்கும், தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும், அத்துடன் கிறிஸ்தவ தேவாலய சூழ்நிலைகளுக்கும் பயன்படும்.இதய மொழியின் மூலமாக பேசப்பட்ட பேச்சுரைகள் பாடிய பாடல்கள்,வேதாகம கதைகள்,இசை,பாடல்கள் இவைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் நோக்கோடு பொருத்தமான கலாச்சார வழிகளிலும் குறிப்பாக வாய்மொழி சமூகத்தினருக்கும் சேரும்படியாக செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய தகவல்கள்