நற்செய்தி - Yao: Malawi

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

ஒலி-ஒளிகாட்சி வேதாகம பாடங்கள் 40 படங்களுடன் உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவரை வேதாகம மேலோட்டமும் கிறிஸ்தவ வாழ்கையின் போதனைகளும் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதை பற்றியும் கொண்டது

நிரலின் எண்: 66185
மொழியின் பெயர்: Yao: Malawi

நிரலின் கால அளவு: 36:20

NGANI SYAMBONE [முகவுரை]

1:00

1. NGANI SYAMBONE [முகவுரை]

Citusitusi 1 Mkanikuŵe kupanganyikwa cilicose [படங்கள் 1: In the Beginning]

0:47

2. Citusitusi 1 Mkanikuŵe kupanganyikwa cilicose [படங்கள் 1: In the Beginning]

Citusitusi 2 Mlungu akuŵeceta. [படங்கள் 2: The Word of God]

0:44

3. Citusitusi 2 Mlungu akuŵeceta. [படங்கள் 2: The Word of God]

Citusitusi 3 Kupanganyikwa. [படங்கள் 3: Creation]

0:32

4. Citusitusi 3 Kupanganyikwa. [படங்கள் 3: Creation]

Citusitusi 4 Adamu na Ahawa [படங்கள் 4: Adam and Eve]

1:31

5. Citusitusi 4 Adamu na Ahawa [படங்கள் 4: Adam and Eve]

Citusitusi 5 Kaini na Abele. [படங்கள் 5: Cain and Abel]

0:48

6. Citusitusi 5 Kaini na Abele. [படங்கள் 5: Cain and Abel]

Citusitusi 6 Combo ca Nowa. [படங்கள் 6: Noah's Ark]

1:09

7. Citusitusi 6 Combo ca Nowa. [படங்கள் 6: Noah's Ark]

Citusitusi 7 Cikumba. [படங்கள் 7: The Flood]

1:03

8. Citusitusi 7 Cikumba. [படங்கள் 7: The Flood]

Citusitusi 8 Abalahamu, Sala ni Isaki. [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

0:49

9. Citusitusi 8 Abalahamu, Sala ni Isaki. [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

Citusitusi 9 Mose ni Malamusi ga Mlungu. [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

0:43

10. Citusitusi 9 Mose ni Malamusi ga Mlungu. [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

Citusitusi 10 Malamusi likumi ga Mlungu. [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

0:52

11. Citusitusi 10 Malamusi likumi ga Mlungu. [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

Citusitusi 11 Mbopesi ja ulemwa. [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

0:58

12. Citusitusi 11 Mbopesi ja ulemwa. [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

Citusitusi 12 Lilayika ni Maliamu [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

1:29

13. Citusitusi 12 Lilayika ni Maliamu [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

Citusitusi 13 Kupagwa kwa Yesu. [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

0:50

14. Citusitusi 13 Kupagwa kwa Yesu. [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

Citusitusi 14 Yesu mpela Mwalimu [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

0:52

15. Citusitusi 14 Yesu mpela Mwalimu [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

Citusitusi 15 Masengo gakusimonjeka ga Yesu. [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

0:51

16. Citusitusi 15 Masengo gakusimonjeka ga Yesu. [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

Citusitusi 16 Yeso akulagasika. [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

1:00

17. Citusitusi 16 Yeso akulagasika. [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

Citusitusi 17 Yesu akuulajidwa. [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

0:59

18. Citusitusi 17 Yesu akuulajidwa. [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

Citusitusi 18 Kusyuka ku wawe. [படங்கள் 18: The Resurrection]

0:58

19. Citusitusi 18 Kusyuka ku wawe. [படங்கள் 18: The Resurrection]

Citusitusi 19 Tomasi [படங்கள் 19: Thomas Believes]

0:56

20. Citusitusi 19 Tomasi [படங்கள் 19: Thomas Believes]

Citusitusi 20 Kukwela Kwiunde. [படங்கள் 20: The Ascension]

1:04

21. Citusitusi 20 Kukwela Kwiunde. [படங்கள் 20: The Ascension]

Citusitusi 21 Mgomba [படங்கள் 21: The Empty Cross]

0:48

22. Citusitusi 21 Mgomba [படங்கள் 21: The Empty Cross]

Citusitusi 22 Matala gawili. [படங்கள் 22: The Two Roads]

1:26

23. Citusitusi 22 Matala gawili. [படங்கள் 22: The Two Roads]

Citusitusi 23 Ŵanace ŵa Mlungu. [படங்கள் 23: God's Children]

0:31

24. Citusitusi 23 Ŵanace ŵa Mlungu. [படங்கள் 23: God's Children]

Citusitusi 24 Msimu Ŵaswela akusatutenda kuŵa wasambano. [படங்கள் 24: Born Again]

0:46

25. Citusitusi 24 Msimu Ŵaswela akusatutenda kuŵa wasambano. [படங்கள் 24: Born Again]

Citusitusi 25 Kwisa kwa Msimu Ŵaswela. [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

1:07

26. Citusitusi 25 Kwisa kwa Msimu Ŵaswela. [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

Citusitusi 26 Kwenda mwilanguka [படங்கள் 26: Walking in the Light]

0:57

27. Citusitusi 26 Kwenda mwilanguka [படங்கள் 26: Walking in the Light]

Citusitusi 27 Kupikanila Maloŵe ga Mlungu. [படங்கள் 27: A New Person]

0:36

28. Citusitusi 27 Kupikanila Maloŵe ga Mlungu. [படங்கள் 27: A New Person]

Citusitusi 28 Liŵasa lya Cikilistu. [படங்கள் 28: The Christian Family]

0:39

29. Citusitusi 28 Liŵasa lya Cikilistu. [படங்கள் 28: The Christian Family]

Citusitusi 29 Nonyelani amagongo wenu. [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

0:35

30. Citusitusi 29 Nonyelani amagongo wenu. [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

Citusitusi 30 Yesu ni Ambuje ŵa macili gose. [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

0:36

31. Citusitusi 30 Yesu ni Ambuje ŵa macili gose. [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

Citusitusi 31 Kutyosya misimu jakusakala. [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

0:57

32. Citusitusi 31 Kutyosya misimu jakusakala. [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

Citusitusi 32 Kumkuya Yesupe. [படங்கள் 32: Temptation]

0:55

33. Citusitusi 32 Kumkuya Yesupe. [படங்கள் 32: Temptation]

Citusitusi 33 Naga tukulemwa. [படங்கள் 33: If We Sin]

1:08

34. Citusitusi 33 Naga tukulemwa. [படங்கள் 33: If We Sin]

Citusitusi 34 Ulwele [படங்கள் 34: Sickness]

0:34

35. Citusitusi 34 Ulwele [படங்கள் 34: Sickness]

Citusitusi 35 Ciwa. [படங்கள் 35: Death]

0:44

36. Citusitusi 35 Ciwa. [படங்கள் 35: Death]

Citusitusi 36 Yiŵalo ya cilu [படங்கள் 36: The Body of Christ]

0:53

37. Citusitusi 36 Yiŵalo ya cilu [படங்கள் 36: The Body of Christ]

Citusitusi 37 Kusongana pamo. [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

0:44

38. Citusitusi 37 Kusongana pamo. [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

Citusitusi 38 Yesu taciika soni. [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

0:38

39. Citusitusi 38 Yesu taciika soni. [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

Citusitusi 39 Kusogola yisogosi. [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

0:55

40. Citusitusi 39 Kusogola yisogosi. [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

Citusitusi 40 Kwasalila ŵandu wane. [படங்கள் 40: Witnessing]

0:56

41. Citusitusi 40 Kwasalila ŵandu wane. [படங்கள் 40: Witnessing]

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

எங்கள் கேட்பொலி பதிவுகளைப் பற்றி

GRN கேட்பொலி வேதாகம பாடங்கள்,வேதாகம ஆய்வு கருவிகள்,சுவிசேஷ பாடல்கள்,mp3 கிறிஸ்தவ இசை, மற்றும் சுவிசேஷ செய்திகள் 6000 க்கும்மேற்பட்ட மொழிகளிலும் கிளை மொழிகளிலும் பெரும்பாலும் கணினியின் நேரடி தொடர்பில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.கிறிஸ்தவ அமைப்பு நிறுவனங்கள்,மற்றும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களுக்கும்,பிரபலமான இலவச mp3 களுடன் மற்றும் சுவிசேஷத்திற்கான விரிவுரைகள் சுவிசேஷ நோக்கத்திற்கும், தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும், அத்துடன் கிறிஸ்தவ தேவாலய சூழ்நிலைகளுக்கும் பயன்படும்.இதய மொழியின் மூலமாக பேசப்பட்ட பேச்சுரைகள் பாடிய பாடல்கள்,வேதாகம கதைகள்,இசை,பாடல்கள் இவைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் நோக்கோடு பொருத்தமான கலாச்சார வழிகளிலும் குறிப்பாக வாய்மொழி சமூகத்தினருக்கும் சேரும்படியாக செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய தகவல்கள்