நற்செய்தி - So Thavung

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

ஒலி-ஒளிகாட்சி வேதாகம பாடங்கள் 40 படங்களுடன் உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவரை வேதாகம மேலோட்டமும் கிறிஸ்தவ வாழ்கையின் போதனைகளும் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதை பற்றியும் கொண்டது

நிரலின் எண்: 65653
மொழியின் பெயர்: So Thavung

நிரலின் கால அளவு: 45:06

ฮูปที่ มูด (รูปที่ 1) แต่ก๊อกแต่เค่า [படங்கள் 1: In the Beginning]

1:16

1. ฮูปที่ มูด (รูปที่ 1) แต่ก๊อกแต่เค่า [படங்கள் 1: In the Beginning]

ฮูปที่ ฮาน (รูปที่ 2) พระคัมภีร์ [படங்கள் 2: The Word of God]

0:36

2. ฮูปที่ ฮาน (รูปที่ 2) พระคัมภีร์ [படங்கள் 2: The Word of God]

ฮูปที่ ปา (รูปที่ 3) การเนรมิตสร้าง [படங்கள் 3: Creation]

1:11

3. ฮูปที่ ปา (รูปที่ 3) การเนรมิตสร้าง [படங்கள் 3: Creation]

ฮูปที่ โป้น (รูปที่4) อาดัมกับเอวา [படங்கள் 4: Adam and Eve]

2:29

4. ฮูปที่ โป้น (รูปที่4) อาดัมกับเอวา [படங்கள் 4: Adam and Eve]

ฮูปที่ ดัม (รูปที่ 5) คาอินกับอาแบล [படங்கள் 5: Cain and Abel]

0:42

5. ฮูปที่ ดัม (รูปที่ 5) คาอินกับอาแบล [படங்கள் 5: Cain and Abel]

ฮูปที่ พะลู้ (รูปที่6) โด๊กของโนอาห์ [படங்கள் 6: Noah's Ark]

1:12

6. ฮูปที่ พะลู้ (รูปที่6) โด๊กของโนอาห์ [படங்கள் 6: Noah's Ark]

ฮูปที่ ปิ๊ (รูปที่7) ด้ากท่วมโลก [படங்கள் 7: The Flood]

1:03

7. ฮูปที่ ปิ๊ (รูปที่7) ด้ากท่วมโลก [படங்கள் 7: The Flood]

ฮูปที่ ส่าม (รูปที่ 8) อับราฮัม ซาราห์และอิสอัค [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

1:35

8. ฮูปที่ ส่าม (รูปที่ 8) อับราฮัม ซาราห์และอิสอัค [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

ฮูปที่ จี้น (รูปที่9) โมเสสและบัญญัติของอ็องอิ๊อิ๊ [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

0:54

9. ฮูปที่ จี้น (รูปที่9) โมเสสและบัญญัติของอ็องอิ๊อิ๊ [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

ฮูปที่ สิบ (รูปที่10) พระบัญญัติสิบประการ [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

1:08

10. ฮูปที่ สิบ (รูปที่10) พระบัญญัติสิบประการ [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

ฮูปที่ มูดมูด (รูปที่ 11) การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

1:01

11. ฮูปที่ มูดมูด (รูปที่ 11) การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

ฮูปที่ มูดฮาน (รูปที่12) พระผู้ช่วยอุนรอดที่อ็องอิ๊อิ๊สัญญาวะตะ [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

1:40

12. ฮูปที่ มูดฮาน (รูปที่12) พระผู้ช่วยอุนรอดที่อ็องอิ๊อิ๊สัญญาวะตะ [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

ฮูปที่ มูดปา (รูปที่ 13) กำเนิดอ็องเยซู [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

1:09

13. ฮูปที่ มูดปา (รูปที่ 13) กำเนิดอ็องเยซู [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

ฮูปที่ มูดโป้น (รูปที่ 14) อ็องเยซูแล็ฮพระอาจารย์ [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

0:53

14. ฮูปที่ มูดโป้น (รูปที่ 14) อ็องเยซูแล็ฮพระอาจารย์ [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

ฮูปที่ มูดดัม (รูปที่15) อ็องเยซูแมมหัศจรรย์ [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

0:51

15. ฮูปที่ มูดดัม (รูปที่15) อ็องเยซูแมมหัศจรรย์ [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

ฮูปที่ มูดพะลู้ (รูปที่16) อ็องเยซูทนทุกข์ [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

1:19

16. ฮูปที่ มูดพะลู้ (รูปที่16) อ็องเยซูทนทุกข์ [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

ฮูปที่ มูดปิ (รูปที่17) อ็องเยซูปะคึงนืยทั่งกางเขน [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

1:00

17. ฮูปที่ มูดปิ (รูปที่17) อ็องเยซูปะคึงนืยทั่งกางเขน [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

ฮูปที่ มูดส่าม(รูปที่ 18) อ็องเยซูล็อบล่ายกึแตเจิ้ด [படங்கள் 18: The Resurrection]

1:18

18. ฮูปที่ มูดส่าม(รูปที่ 18) อ็องเยซูล็อบล่ายกึแตเจิ้ด [படங்கள் 18: The Resurrection]

ฮูปที่ มูดจิ้น (รูปที่19) โธมัสเชื่อ [படங்கள் 19: Thomas Believes]

0:57

19. ฮูปที่ มูดจิ้น (รูปที่19) โธมัสเชื่อ [படங்கள் 19: Thomas Believes]

ฮูปที่ ฮานสิบ (รูปที่20) กึสวรรค์ [படங்கள் 20: The Ascension]

1:51

20. ฮูปที่ ฮานสิบ (รูปที่20) กึสวรรค์ [படங்கள் 20: The Ascension]

ฮูปที่ ฮานมูด (รูปที่ 21) ทั่งกางเขนออแออะเฮอ [படங்கள் 21: The Empty Cross]

0:54

21. ฮูปที่ ฮานมูด (รูปที่ 21) ทั่งกางเขนออแออะเฮอ [படங்கள் 21: The Empty Cross]

ฮูปที่ ฮานฮาน (รูปที่22) ฮานด่านอะญ่าง [படங்கள் 22: The Two Roads]

1:33

22. ฮูปที่ ฮานฮาน (รูปที่22) ฮานด่านอะญ่าง [படங்கள் 22: The Two Roads]

ฮูปที่ ฮานปา (รูปที่23) กอนคองอ็องอิ๊อิ๊ [படங்கள் 23: God's Children]

0:43

23. ฮูปที่ ฮานปา (รูปที่23) กอนคองอ็องอิ๊อิ๊ [படங்கள் 23: God's Children]

ฮูปที่ ฮานโป้น (รูปที่ 24) แอฐานะตะม่า [படங்கள் 24: Born Again]

1:05

24. ฮูปที่ ฮานโป้น (รูปที่ 24) แอฐานะตะม่า [படங்கள் 24: Born Again]

ฮูปที่ ฮานดัม (รูปที่ 25) การเสด็จวืนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

1:16

25. ฮูปที่ ฮานดัม (รูปที่ 25) การเสด็จวืนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

ฮูปที่ ฮานพะลู้ (รูปที่26) อะญ่างนืยความแจ้ง [படங்கள் 26: Walking in the Light]

0:58

26. ฮูปที่ ฮานพะลู้ (รูปที่26) อะญ่างนืยความแจ้ง [படங்கள் 26: Walking in the Light]

ฮูปที่ ฮานปิ (รูปที่27) กุนตะม่า [படங்கள் 27: A New Person]

0:48

27. ฮูปที่ ฮานปิ (รูปที่27) กุนตะม่า [படங்கள் 27: A New Person]

ฮูปที่ ฮานส่าม (รูปที่28) คะลัวคริสเตียน [படங்கள் 28: The Christian Family]

0:41

28. ฮูปที่ ฮานส่าม (รูปที่28) คะลัวคริสเตียน [படங்கள் 28: The Christian Family]

ฮูปที่ ฮานจิ้น (รูปที่29) เปิ้มจั่งเจ้า เจ้ากะเอ๊าะจั่งเปิ้ม [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

0:52

29. ฮูปที่ ฮานจิ้น (รูปที่29) เปิ้มจั่งเจ้า เจ้ากะเอ๊าะจั่งเปิ้ม [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

ฮูปที่ ปาสิบ (รูปที่30) อ็องเยซูและผู้แอลิดเดชนืยตูญัก [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

0:41

30. ฮูปที่ ปาสิบ (รูปที่30) อ็องเยซูและผู้แอลิดเดชนืยตูญัก [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

ฮูปที่ ปามูด (รูปที่ 31) ไล่สะม่าออดี้ [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

1:09

31. ฮูปที่ ปามูด (รูปที่ 31) ไล่สะม่าออดี้ [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

ฮูปที่ ปาฮาน (รูปที่ 32) แนวล้อผเลอญีม [படங்கள் 32: Temptation]

0:47

32. ฮูปที่ ปาฮาน (รูปที่ 32) แนวล้อผเลอญีม [படங்கள் 32: Temptation]

ฮูปที่ ปาปา (รูปที่ 33) คันเจ้าแมบาป [படங்கள் 33: If We Sin]

0:59

33. ฮูปที่ ปาปา (รูปที่ 33) คันเจ้าแมบาป [படங்கள் 33: If We Sin]

ฮูปที่ ปาโป้น (รูปที่ 34) ควมทะนูตูติง [படங்கள் 34: Sickness]

0:39

34. ฮูปที่ ปาโป้น (รูปที่ 34) ควมทะนูตูติง [படங்கள் 34: Sickness]

ฮูปที่ ปาดัม (รูปที่ 35) ยามเจิ้ด [படங்கள் 35: Death]

1:16

35. ฮูปที่ ปาดัม (รูปที่ 35) ยามเจิ้ด [படங்கள் 35: Death]

ฮูปที่ ปาพะลู้ (รูปที่36) คะลัวอ็องเยซู [படங்கள் 36: The Body of Christ]

1:05

36. ฮูปที่ ปาพะลู้ (รูปที่36) คะลัวอ็องเยซู [படங்கள் 36: The Body of Christ]

ฮูปที่ ปาปิ (รูปที่ 37) จ็อนกั่วปีนยะล็อบล่ายวืนอีก [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

0:58

37. ฮูปที่ ปาปิ (รูปที่ 37) จ็อนกั่วปีนยะล็อบล่ายวืนอีก [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

ฮูปที่ ปาส่าม (รูปที่ 38) อ็องเยซูจะเสด็จล็อบวืนอีกเทีย [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

1:12

38. ฮูปที่ ปาส่าม (รูปที่ 38) อ็องเยซูจะเสด็จล็อบวืนอีกเทีย [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

ฮูปที่ ปาจิ้น (รูปที่ 39) ชีวิตที่เกดพะเลอดอ [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

1:23

39. ฮูปที่ ปาจิ้น (รูปที่ 39) ชีวิตที่เกดพะเลอดอ [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

ฮูปที่ โป้นสิบ (รูปที่ 40) และพยาน [படங்கள் 40: Witnessing]

1:39

40. ฮูปที่ โป้นสิบ (รูปที่ 40) และพยาน [படங்கள் 40: Witnessing]

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

எங்கள் கேட்பொலி பதிவுகளைப் பற்றி

GRN கேட்பொலி வேதாகம பாடங்கள்,வேதாகம ஆய்வு கருவிகள்,சுவிசேஷ பாடல்கள்,mp3 கிறிஸ்தவ இசை, மற்றும் சுவிசேஷ செய்திகள் 6000 க்கும்மேற்பட்ட மொழிகளிலும் கிளை மொழிகளிலும் பெரும்பாலும் கணினியின் நேரடி தொடர்பில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.கிறிஸ்தவ அமைப்பு நிறுவனங்கள்,மற்றும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களுக்கும்,பிரபலமான இலவச mp3 களுடன் மற்றும் சுவிசேஷத்திற்கான விரிவுரைகள் சுவிசேஷ நோக்கத்திற்கும், தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும், அத்துடன் கிறிஸ்தவ தேவாலய சூழ்நிலைகளுக்கும் பயன்படும்.இதய மொழியின் மூலமாக பேசப்பட்ட பேச்சுரைகள் பாடிய பாடல்கள்,வேதாகம கதைகள்,இசை,பாடல்கள் இவைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் நோக்கோடு பொருத்தமான கலாச்சார வழிகளிலும் குறிப்பாக வாய்மொழி சமூகத்தினருக்கும் சேரும்படியாக செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய தகவல்கள்