Yucatec Maya Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Yucatec Maya Sign Language
GRN மொழியின் எண்: 19143
ISO மொழியின் பெயர்: Yucatec Maya Sign Language [msd]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Yucatec Maya Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Yucatec Maya Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Mexico

Yucatec Maya Sign Language க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Yucatec Maya Sign Language தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Yucatec Maya Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.