Selangor Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Selangor Sign Language
GRN மொழியின் எண்: 19089
ISO மொழியின் பெயர்: Selangor Sign Language [kgi]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Selangor Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Selangor Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Malaysia

Selangor Sign Language க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Selangor Sign Language தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Selangor Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.