Nyâlayu (Nyelâyu) [yly]

ISO மொழியின் பெயர்: Nyâlayu (Nyelâyu)
ISO மொழி குறியீடு: yly
மக்கள் தொகை: 1,960

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Nyalayu: Belep

GRN மொழியின் எண்: 15149
மக்கள் தொகை: 1,400

Nyalayu: Belep க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Belep

Nyalayu: Belep எங்கே பேசப்படுகின்றது

New Caledonia

2. Nyalayu: Yalayu

GRN மொழியின் எண்: 15150
மக்கள் தொகை: 1,400

Nyalayu: Yalayu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Yalayu

Nyalayu: Yalayu எங்கே பேசப்படுகின்றது

New Caledonia

3. Nyelâyu

GRN மொழியின் எண்: 15148
மக்கள் தொகை: 1,400

Nyelâyu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Nyalayu
Nyelayu

Nyelâyu எங்கே பேசப்படுகின்றது

New Caledonia

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Nyâlayu

Yalayu;