Tunen [tvu]

ISO மொழியின் பெயர்: Tunen
ISO மொழி குறியீடு: tvu
மக்கள் தொகை: 40,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Tunen

GRN மொழியின் எண்: 4362
மக்கள் தொகை: 40,000
எழுத்தறிவு: 95

Tunen க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Banen
Banend
Nenni Nyo'o
Penin
Penyin
Tunan

Tunen எங்கே பேசப்படுகின்றது

Cameroon

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Tunen

C22501 Becoming a Friend of God

2. Tunen: Eling

GRN மொழியின் எண்: 17784
மக்கள் தொகை: 2,000

Tunen: Eling க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Alinga
Eling
Tuling

Tunen: Eling எங்கே பேசப்படுகின்றது

Cameroon

3. Tunen: Itundu

GRN மொழியின் எண்: 17785
மக்கள் தொகை: 2,000

Tunen: Itundu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Itundu

Tunen: Itundu எங்கே பேசப்படுகின்றது

Cameroon

4. Tunen: Logananga

GRN மொழியின் எண்: 17786
மக்கள் தொகை: 2,000

Tunen: Logananga க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Logananga

Tunen: Logananga எங்கே பேசப்படுகின்றது

Cameroon

5. Tunen: Ndoktuna

GRN மொழியின் எண்: 17790
மக்கள் தொகை: 2,000

Tunen: Ndoktuna க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Ndoktuna

Tunen: Ndoktuna எங்கே பேசப்படுகின்றது

Cameroon

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Tunen

Nen, Banen;