Northern Subanen [stb]

ISO மொழியின் பெயர்: Northern Subanen
ISO மொழி குறியீடு: stb
மக்கள் தொகை: 85,400

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Subanen, Northern

GRN மொழியின் எண்: 16910
மக்கள் தொகை: 10,000

Subanen, Northern க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Tuboy Subanon

Subanen, Northern எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

2. Subanen, Northern: Dapitan

GRN மொழியின் எண்: 16911
மக்கள் தொகை: 10,000

Subanen, Northern: Dapitan க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Dapitan

Subanen, Northern: Dapitan எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

3. Subanen, Northern: Dikayu

GRN மொழியின் எண்: 16912
மக்கள் தொகை: 10,000

Subanen, Northern: Dikayu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Dikayu

Subanen, Northern: Dikayu எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

4. Subanen, Northern: Salog

GRN மொழியின் எண்: 16913
மக்கள் தொகை: 10,000

Subanen, Northern: Salog க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Salog
Salug

Subanen, Northern: Salog எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Northern Subanen

Subanen, Tuboy;