She [shx]

ISO மொழியின் பெயர்: She
ISO மொழி குறியீடு: shx
மக்கள் தொகை: 1,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. She

GRN மொழியின் எண்: 16601

She எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

2. She: Lianhua

GRN மொழியின் எண்: 16602

She: Lianhua எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

3. She: Luofu

GRN மொழியின் எண்: 16603

She: Luofu எங்கே பேசப்படுகின்றது

China