Pamona [pmf]

ISO மொழியின் பெயர்: Pamona
ISO மொழி குறியீடு: pmf
மக்கள் தொகை: 137,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Pamona

GRN மொழியின் எண்: 811

Pamona க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Baree
Bare'e
Poso
Taa
Wana

Pamona எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Pamona

C10060 உயிருள்ள வார்த்தைகள்
A63794 நற்செய்தி
C19241 நற்செய்தி

2. Pamona: Laiwonu

GRN மொழியின் எண்: 15443
மக்கள் தொகை: 106,000

Pamona: Laiwonu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Iba
Laiwonu

Pamona: Laiwonu எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

3. Pamona: Mbelala

GRN மொழியின் எண்: 15444
மக்கள் தொகை: 106,000

Pamona: Mbelala க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Baria
Bela
Belala
Mbelala

Pamona: Mbelala எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

4. Pamona: Rapangkaka

GRN மொழியின் எண்: 15446
மக்கள் தொகை: 106,000

Pamona: Rapangkaka க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Aria
Rapangkaka

Pamona: Rapangkaka எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

5. Pamona: Sinohoan

GRN மொழியின் எண்: 15447
மக்கள் தொகை: 106,000

Pamona: Sinohoan க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Daido
Ido
Idore'e
Sinohoan

Pamona: Sinohoan எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

6. Pamona: Taa

GRN மொழியின் எண்: 15448
மக்கள் தொகை: 106,000

Pamona: Taa க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Taa
Topotaa
Wana

Pamona: Taa எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

7. Pamona: Tobau

GRN மொழியின் எண்: 15449
மக்கள் தொகை: 106,000

Pamona: Tobau க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bare'e
Tobalo
Tobao
Tobau

Pamona: Tobau எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

8. Pamona: Tokondindi

GRN மொழியின் எண்: 15450
மக்கள் தொகை: 106,000

Pamona: Tokondindi க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Tokondindi

Pamona: Tokondindi எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

9. Pamona: Tomoni

GRN மொழியின் எண்: 15451
மக்கள் தொகை: 106,000

Pamona: Tomoni க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Tomoni

Pamona: Tomoni எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

10. Pamona: Topada

GRN மொழியின் எண்: 15452
மக்கள் தொகை: 106,000

Pamona: Topada க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Topada

Pamona: Topada எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

11. Wana

GRN மொழியின் எண்: 3805
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 03805

Wana க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Pamona: Wana

Wana எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Wana

C31641 நற்செய்தி

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Pamona

Pamona;