Pijao [pij]

ISO மொழியின் பெயர்: Pijao
ISO மொழி குறியீடு: pij

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Coyaima

GRN மொழியின் எண்: 9019

Coyaima எங்கே பேசப்படுகின்றது

Colombia

2. Natagaimas

GRN மொழியின் எண்: 14740

Natagaimas எங்கே பேசப்படுகின்றது

Colombia

3. Pijao

GRN மொழியின் எண்: 15663

Pijao எங்கே பேசப்படுகின்றது

Colombia