Mono (Democratic Republic of Congo) [mnh]

ISO மொழியின் பெயர்: Mono (Democratic Republic of Congo)
ISO மொழி குறியீடு: mnh
மக்கள் தொகை: 65,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Mono: Bili

GRN மொழியின் எண்: 1380
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 01380

Mono: Bili க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bili

Mono: Bili எங்கே பேசப்படுகின்றது

Congo, Democratic Republic of

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Mono: Bili

C08010 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

2. Mono: Bubanda

GRN மொழியின் எண்: 1418
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 01418

Mono: Bubanda க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bubanda

Mono: Bubanda எங்கே பேசப்படுகின்றது

Congo, Democratic Republic of

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Mono: Bubanda

C08011 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

3. Mono (Democratic Republic of Congo)

GRN மொழியின் எண்: 22993

4. Mono: Galaba

GRN மொழியின் எண்: 14262
மக்கள் தொகை: 65,000

Mono: Galaba க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Galaba

Mono: Galaba எங்கே பேசப்படுகின்றது

Congo, Democratic Republic of

5. Mono: Kaga

GRN மொழியின் எண்: 14263
மக்கள் தொகை: 65,000

Mono: Kaga க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Kaga

Mono: Kaga எங்கே பேசப்படுகின்றது

Congo, Democratic Republic of

6. Mono: Mpaka

GRN மொழியின் எண்: 14264
மக்கள் தொகை: 65,000

Mono: Mpaka க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Mpaka

Mono: Mpaka எங்கே பேசப்படுகின்றது

Congo, Democratic Republic of

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Mono (Democratic Republic of Congo)

Mono, Amono;