Mambwe-Lungu [mgr]

ISO மொழியின் பெயர்: Mambwe-Lungu
ISO மொழி குறியீடு: mgr
மக்கள் தொகை: 502,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Mambwe-Lungu: Fipa-Mambwe

GRN மொழியின் எண்: 20890

Mambwe-Lungu: Fipa-Mambwe க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Fipa-Mambwe
Kifipa cha kimambwe

Mambwe-Lungu: Fipa-Mambwe எங்கே பேசப்படுகின்றது

Tanzania
Zambia

2. Mambwe-Lungu: Mambwe

GRN மொழியின் எண்: 978

Mambwe-Lungu: Mambwe க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Ichimambwe
Kimambwe
Lungu
Mambwa
Mambwe

Mambwe-Lungu: Mambwe எங்கே பேசப்படுகின்றது

Tanzania
Zambia

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Mambwe-Lungu: Mambwe

C08231 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

3. Mambwe-Lungu: Rungu

GRN மொழியின் எண்: 13550
மக்கள் தொகை: 359,000

Mambwe-Lungu: Rungu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Adong
Cilungu
Ichirungu
Icilungu
Kilungu
Kirungu
Lungu
Rungu

Mambwe-Lungu: Rungu எங்கே பேசப்படுகின்றது

Tanzania
Zambia

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Mambwe-Lungu

Mambwe-Lungu;