Lundayeh [lnd]

ISO மொழியின் பெயர்: Lundayeh
ISO மொழி குறியீடு: lnd
மக்கள் தொகை: 47,500

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Lundaye

GRN மொழியின் எண்: 383
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 00383
எழுத்தறிவு: 20

Lundaye க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Lun Bawang
Lundaje
Lundaya
Lundayeh: Lun Daye
Murut
Southern Murut: Lundaye

Lundaye எங்கே பேசப்படுகின்றது

Brunei
Indonesia
Malaysia

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Lundaye

C11441 உயிருள்ள வார்த்தைகள்
C19160 நற்செய்தி
A63785 நற்செய்தி

2. Lundayeh: Adang

GRN மொழியின் எண்: 13129
மக்கள் தொகை: 38,100

Lundayeh: Adang க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Adang
Lun Bawang

Lundayeh: Adang எங்கே பேசப்படுகின்றது

Malaysia

3. Lundayeh: Kolur

GRN மொழியின் எண்: 13131
மக்கள் தொகை: 38,100

Lundayeh: Kolur க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Kolur
Lun Bawang

Lundayeh: Kolur எங்கே பேசப்படுகின்றது

Malaysia

4. Lundayeh: Lepu Potong

GRN மொழியின் எண்: 13132
மக்கள் தொகை: 38,100

Lundayeh: Lepu Potong க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Lepu Potong
Lun Bawang

Lundayeh: Lepu Potong எங்கே பேசப்படுகின்றது

Brunei
Indonesia
Malaysia

5. Lundayeh: Lun Bawang

GRN மொழியின் எண்: 13133
மக்கள் தொகை: 38,100

Lundayeh: Lun Bawang க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Long Bawan
Lun Bawang
Sarawak Murut

Lundayeh: Lun Bawang எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia
Malaysia

6. Lundayeh: Lun Dayah

GRN மொழியின் எண்: 13134
மக்கள் தொகை: 38,100

Lundayeh: Lun Dayah க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Lun Bawang
Lun Dayah

Lundayeh: Lun Dayah எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia
Malaysia

7. Lundayeh: Lun Daye

GRN மொழியின் எண்: 13135
மக்கள் தொகை: 38,100

Lundayeh: Lun Daye க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Lun Bawang
Lun Daye

Lundayeh: Lun Daye எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia
Malaysia

8. Lundayeh: Padas

GRN மொழியின் எண்: 13136
மக்கள் தொகை: 38,100

Lundayeh: Padas க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Lun Bawang
Padas

Lundayeh: Padas எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia
Malaysia

9. Lundayeh: Papadi

GRN மொழியின் எண்: 13137
மக்கள் தொகை: 38,100

Lundayeh: Papadi க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Lun Bawang
Papadi

Lundayeh: Papadi எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia
Malaysia

10. Lundayeh: Trusan

GRN மொழியின் எண்: 13138
மக்கள் தொகை: 38,100

Lundayeh: Trusan க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Lawas
Limbang
Lun Bawang
Trusan

Lundayeh: Trusan எங்கே பேசப்படுகின்றது

Brunei
Indonesia
Malaysia

11. Lundaye: Long Iluk

GRN மொழியின் எண்: 813
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 00813

Lundaye: Long Iluk க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Long Iluk
Lun Bawang

Lundaye: Long Iluk எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Lundaye: Long Iluk

A11460 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

12. Lundaye: Lun Ba

GRN மொழியின் எண்: 804
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 00804

Lundaye: Lun Ba க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Lun Bawang
Lundaye: Lun Bà

Lundaye: Lun Ba எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia
Malaysia

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Lundaye: Lun Ba

C62652 LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
A11471 உயிருள்ள வார்த்தைகள்
A64972 நற்செய்தி

13. Lun Daye: Tana' Lun

GRN மொழியின் எண்: 21132
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 21132

Lun Daye: Tana' Lun எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Lun Daye: Tana' Lun

C63363 LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
A63376 LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்

14. Tabun

GRN மொழியின் எண்: 4638
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 04638

Tabun க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Dajak I: Tabun
Dajak: Tabun
Lun Bawang
Lundayeh: Tabun
Sea Dajak: Tabun

Tabun எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Tabun

C84102 நற்செய்தி

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Lundayeh

Lundayeh, Lun Bawang;