Makonde [kde]

ISO மொழியின் பெயர்: Makonde
ISO மொழி குறியீடு: kde
மக்கள் தொகை: 1,637,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Makonde

GRN மொழியின் எண்: 1045
மக்கள் தொகை: 1,260,000

Makonde க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Chimakonde
Chinimakonde
Cimakonde
Konde
Maconde
Makonda
Matambwe
Shimakonde
Маконде
馬孔德語
马孔德语

Makonde எங்கே பேசப்படுகின்றது

Mozambique
Tanzania

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Makonde

A65062 Habari Njema [நற்செய்தி]
A65061 Matendo langa Roho Mtakatifu [LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்]
A65054 Mnungu anepo Mwanzo [LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்]
A65057 Mtumishi Wanga Mnungu [LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்]
A65058 Mwanda Wanga Mnungu [LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக]
A65056 Ushindi Kupitila Kwanga Mnungu [LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்]
A65055 Vanu Vave na Jimongo Janga Mnungu [LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்]
A65059 Yesu - Mwalimu na Mponyaji [LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்]
A65060 Yesu ni Bwana na Mwokozi [LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்]
C00521 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

2. Makonde: Maviha

GRN மொழியின் எண்: 13374
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 13374
மக்கள் தொகை: 1,260,000

Makonde: Maviha க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Chimaviha
Kimawiha
Mabiha
Mavia
Maviha
Mawia

Makonde: Maviha எங்கே பேசப்படுகின்றது

Mozambique
Tanzania

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Makonde

Makonde; Ndonde;