Iraya [iry]

ISO மொழியின் பெயர்: Iraya
ISO மொழி குறியீடு: iry
மக்கள் தொகை: 10,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Iraya

GRN மொழியின் எண்: 10937
மக்கள் தொகை: 10,000

Iraya எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

2. Iraya: Abra-de-ilog

GRN மொழியின் எண்: 10938
மக்கள் தொகை: 10,000

Iraya: Abra-de-ilog க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Abra-de-ilog

Iraya: Abra-de-ilog எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

3. Iraya: Alag-bako

GRN மொழியின் எண்: 10939
மக்கள் தொகை: 10,000

Iraya: Alag-bako க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Alag-bako

Iraya: Alag-bako எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

4. Iraya: Pagbahan

GRN மொழியின் எண்: 10940
மக்கள் தொகை: 10,000

Iraya: Pagbahan க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Pagbahan

Iraya: Pagbahan எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

5. Iraya: Palauan-calavite

GRN மொழியின் எண்: 10941
மக்கள் தொகை: 10,000

Iraya: Palauan-calavite க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Palauan-calavite

Iraya: Palauan-calavite எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

6. Iraya: Pambuhan

GRN மொழியின் எண்: 10942
மக்கள் தொகை: 10,000

Iraya: Pambuhan க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Pambuhan

Iraya: Pambuhan எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

7. Iraya: Santa Cruz

GRN மொழியின் எண்: 10943
மக்கள் தொகை: 10,000

Iraya: Santa Cruz க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Santa Cruz

Iraya: Santa Cruz எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

8. Iraya: San Teodoro

GRN மொழியின் எண்: 2137
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 02137
மக்கள் தொகை: 10,000

Iraya: San Teodoro க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Mangyan
Mangyan: Iraya
San Teodoro

Iraya: San Teodoro எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Iraya: San Teodoro

C10541 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Iraya

Iraya;