Hukumina [huw]

ISO மொழியின் பெயர்: Hukumina
ISO மொழி குறியீடு: huw

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Hukumina

GRN மொழியின் எண்: 10717
மக்கள் தொகை: 1

Hukumina எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

2. Palumata

GRN மொழியின் எண்: 15437

Palumata எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia