Ge [hmj]

ISO மொழியின் பெயர்: Ge
ISO மொழி குறியீடு: hmj
ISO உலகளாவிய மொழியின் பெயர்: Hmong
மக்கள் தொகை: 68,200

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Ge

GRN மொழியின் எண்: 4949

Ge க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Chang Gu
Chang Jiao Miao Hua
Chong'anjiang Miao
Ga Mong
Gedou Miao
Hmong, Chonganjiang
亻革家語、重安江苗語
亻革家语、重安江苗语
苗語川黔滇:革家
苗语川黔滇:革家

Ge எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Ge

A27890 உயிருள்ள வார்த்தைகள் (Eval.)

2. Miao: Caijiang Longlin

GRN மொழியின் எண்: 6060
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 06060

Miao: Caijiang Longlin க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Caijiang Longlin
Caijiang Miao
Hmong, Chonganjiang
苗語川黔滇:革家蔡江村
苗语川黔滇:革家蔡江村

Miao: Caijiang Longlin எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Miao: Caijiang Longlin

A28870 Becoming a Friend of God

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Ge

Ge;