Northern Qiandong Miao [hea]

ISO மொழியின் பெயர்: Northern Qiandong Miao
ISO மொழி குறியீடு: hea
ISO உலகளாவிய மொழியின் பெயர்: Hmong
மக்கள் தொகை: 1,250,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Miao, Black

GRN மொழியின் எண்: 4664
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 04664
மக்கள் தொகை: 1,250,000
எழுத்தறிவு: 5

Miao, Black க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Black Miao
Central Miao
Chientung Miao
East Guizhou Miao
Heh Miao
Hei Miao
Hmong, Northern Qiandong
Hmu
Miao
Northern East-Guizhou Miao
Northern Qiandong Miao
赫目 (北)

Miao, Black எங்கே பேசப்படுகின்றது

China
Vietnam

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Miao, Black

A25301 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

2. Miao, Black: Zhen Ning Xian

GRN மொழியின் எண்: 6243
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 06243

Miao, Black: Zhen Ning Xian க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

몽족
Hmong
Northern Quiandong: Zhen ning
Zhen Ning Xian
苗語
苗语

Miao, Black: Zhen Ning Xian எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Miao, Black: Zhen Ning Xian

A31811 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

3. Miao: Kaili Sankeshu

GRN மொழியின் எண்: 6093
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 06093

Miao: Kaili Sankeshu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Kaili Sankeshu
苗:凯里 三棵树
苗:凱里 三棵樹

Miao: Kaili Sankeshu எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Miao: Kaili Sankeshu

A19021 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

4. Miao: Waishu

GRN மொழியின் எண்: 4948
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 04948

Miao: Waishu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Hmong: Waishu
Waishu
Wai Shu Miao Hua
赫蒙数阿
赫蒙數阿

Miao: Waishu எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Miao: Waishu

A27891 உயிருள்ள வார்த்தைகள் (Eval.)

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Northern Qiandong Miao

Beidongnuo; Hmu, Northern; Qanu;