/Gwi [gwj]

ISO மொழியின் பெயர்: /Gwi
ISO மொழி குறியீடு: gwj
மக்கள் தொகை: 1,470

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. |Gwi

GRN மொழியின் எண்: 4266

|Gwi க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

G|wi
G/wi
G|wikhwe
G|wi Khwe
Gwi-Khwe

|Gwi எங்கே பேசப்படுகின்றது

Botswana

2. |Gwi Khute

GRN மொழியின் எண்: 10505
மக்கள் தொகை: 800

|Gwi Khute க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Gwi: Khute
Khute

|Gwi Khute எங்கே பேசப்படுகின்றது

Botswana

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் /Gwi

Gwi;